محله های مشهدبرچسب

بلوار هاشميه در منطقه ٩ مشهد قرار دارد. طول تقریبی این خیابان ٣٦٠٠ متر است، که از بلوار وكيل آباد تا بلوار نماز امتداد مي يابد. ابتداي بلوار هاشميه از محله هاي گران قيمت و لوكس مشهد محسوب می شود. هر چه به انتهاي بلوار و به

شما اجازه ثبت نام ندارید